پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

راهنمای سامانه های الکترونیکی
   
   
   
   
 
 

 

 سامانه های الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه      

  دارای مراحل مختلف جهت انجام امور مورد نیاز کاربران می باشد.

 

از این رو برای سهولت و آشنایی نسبی کاربران با سامانه های الکترونیکی و تسریع در انجام امور مربوطه، فایلها و لینک هایی جهت راهنمایی این سامانه ها در اختیار

کاربران گرامی قرار گرفته است.

5.4.0.0
V5.4.0.0