راهنمای سامانه های الکترونیکی

 
   

 
 

 

  

 سامانه های الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه      

  دارای مراحل مختلف جهت انجام امور مورد نیاز کاربران می باشد.

از این رو برای سهولت و آشنایی نسبی کاربران با سامانه های الکترونیکی و تسریع در انجام امور مربوطه، فایلها و لینک هایی جهت راهنمایی این سامانه ها در اختیار کاربران گرامی قرار گرفته است.

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0