منوی پژوهشی


تجهیزات پژوهشی


حوزه معاونت پژوهش و فناوری

 

معاونت پژوهش و فناوری یکی از اصلی‌ترین بازوهای تحقیقاتی، علمی و اجرایی دانشگاه می‌باشد. این معاونت کلیه امور مربوط به تحقیقات، طرح و برنامه و بودجه، ارتباط با صنعت ، انتشار کتاب و نشریه ، انجمن های علمی، برگزاری هماندیشی و سخنرانیهای علمی، ایجاد تسهیلات برای برقراری سفرهای علمی و فرصتهای مطالعاتی، تاسیس و تجهیز کتابخانهها، آزمایشگاهها، کارگاهها، سایت‌های کامپیوتری و امور سمعی بصری و همچنین مکانیزه کردن بخش های مختلف دانشگاه و مرتبط شدن با شبکه اینترنت را بر عهده دارد .DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0