منوی اداری مالیحوزه معاونت اداری و مالی

معاونت اداري و مالي به عنوان حامي و پشتيبان کليه ي حوزه هاي دانشگاه با هدف تامين و بهبود امکانات مورد نياز آنها عمل مي نمايد تا همه ي ارکان دانشگاه منطبق و همسو با استراتژي ها و ماموريت هاي اساسي آن حرکت نمايند. ايجاد هماهنگي و نظارت بر حسن اجراي وظايف واحدهاي تابعه و ارائه راهنمايي هاي لازم در موارد لزوم تعيين خط مشي اجرايي دانشگاه در امور اداري و مالي بر عهده اين معاونت مي‌باشد .
اين معاونت ستادي متشکل از اداره کل اداري و پشتيباني ، اداره ي کل امور مالي و صندوق رفاه دانشجويي مي‌باشد .

وظایف معاون اداری و مالی:

تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحد برابر پست های سازمانی مصوب و سایر مقررات مربوط

اجرای دقیق کلیه ضوابط ودستورالعمل های مالی و اداری مصوب دانشگاه آزاداسلامی

اجرای دقیق دستورالعمل های استخدامی

تهیه و تدارک مایحتاج واحد در چهارچوب ضوابط تعیین شده

حفظ و حراست از ساختمان ها و وسایل واحد و انجام تعمیرات لازم وسایل تاسیساتی و تجهیزاتی طبق ضوابط مربوط

تهیه گزارش اولیه دریافت ها و پرداخت ها و ارائه آن به سازمان مرکزیDOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0